Smulbus
De Lekkerste Frietkraam

Home Made Vlaamse Friet

Frietkraam De Smulbus

Algemene Voorwaarden – De Smulbus

Laatste aanpassingsdatum: 26-04-2024

Artikel 1: Verplichting opdrachtgever

1.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende plaatsingsruimte met een minimale afstand van 10 meter om de frietwagen te kunnen plaatsen. Dit geldt niet indien schriftelijk anders is overeengekomen. De Smulbus heeft namelijk voldoende ruimte nodig om de frietwagen (lengte 6,5 meter, breedte 2,30 meter en hoogte 3,30 meter) te plaatsen.

1.2 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen houden dat openbare wegen, vluchtroutes en/of paden niet dichtgezet worden en de frietwagen vrij toegankelijk is. Hulpverleners c.q. noodhulpdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben bij eventuele calamiteiten.

1.3 Smulbus is zelfvoorzienend, in theorie geen stroom nodig. Vooraf moet kenbaar gemaakt worden indien er geen stroompunt aanwezig is, ivm opladen accu’s. Een stroompunt is wel handig i.v.m. gebruik magnetron en warm water.

Artikel 2: Verplichting De Smulbus

2.1 De Smulbus draagt zelf zorg voor de benodigde stroomhaspel(s) en verlengkabel (20 meter).

2.2 Bij eventuele calamiteiten, aanrijding of defect aan de frietwagen etc., zal De Smulbus zich maximaal inspannen stellen om een passende oplossing te zoeken.

2.3 De frietwagen van De Smulbus voldoet aan alle gestelde hygiëne en veiligheidseisen.

Artikel 3: Opdracht (boeking)

3.1 Een opdracht (boeking) dient via mail of schriftelijke bevestiging op een offerte van De Smulbus plaats te vinden. De Smulbus stuurt dan altijd nog een respons of bevestiging van de opdracht.

3.2 De opdrachtgever dient rekening te houden met de reserveringstijd dat deze een half uur vroeger of later verschoven kan worden. Dit zal vroegtijdig in overleg plaats vinden.

3.3 De opdrachtgever dient er ook rekening mee te houden dat door onvoorziene omstandigheden de dienstverlening kan uitlopen. Uiteraard probeert De Smulbus dit binnen de beperkingen te houden.

3.4 Het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen kan tot 7 werkdagen (ivm wettelijke verplichting personeel door te betalen) voor aanvang van de opdracht (boeking) kosteloos worden gewijzigd. Dit geldt niet indien schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Betaling

4.1 De Smulbus mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

4.2 De klant dient betalingen achteraf binnen 15 dagen na levering  te hebben voldaan.

4.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Smulbus de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

4.4 De Smulbus behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5: Annulering

5.1 In geval van annulering door de opdrachtgever uiterlijk 10 werkdagen voor de afgesproken opdrachtdatum, wordt een bedrag van 15% in rekening gebracht met een minimum van € 50,-. Bij een annulering binnen die periode wordt (afhankelijk van welke werkdag tot de dag van de opdracht) een percentage van 20% (ingeval van annulering 9 werkdagen voor de opdracht etc.), 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% dan wel 100% in rekening gebracht.

5.2 Bij een opdracht (boeking) voor een bedrag hoger € 2.500,- geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Bij annulering na die termijn wordt er een percentage van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

5.3 In geval van een overmacht (waaronder de situatie dat een opdrachtgever of familielid komt te overlijden binnen de periode van de opdrachtbevestiging tot op de dag van de opdracht) zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane betalingen zullen dan worden teruggeboekt.

Artikel 6: Incasso

6.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Smulbus gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Smulbus.

6.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Smulbus zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Smulbus op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Smulbus, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Smulbus te betalen.

Artikel 7: Vermissing / manco

7.1 Als door De Smulbus in het kader van de opdracht gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Smulbus is niet aansprakelijk dan wel verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade zijdens opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart De Smulbus en haar personeel voor aanspraken van derden ter zake van schade, die veroorzaakt is door of voortvloeit uit de opdracht met De Smulbus. De Smulbus is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of daarbij betrokken/behorende personen.

8.3 De aansprakelijkheid van De Smulbus uit hoofde van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW, althans tot het bedrag wat de verzekeraar van De Smulbus in voorkomend geval uitkeert. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook (waaronder doch niet uitsluitend het handelen in strijd met de wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens), is uitgesloten.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 De Smulbus handelt in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

9.2 De Smulbus zal persoonsgegevens van de opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. De Smulbus neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

9.3 De Smulbus neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op een tussen De Smulbus en een opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Ingeval van een geschil die niet door De Smulbus en een opdrachtgever in onderling overleg kan worden opgelost, is ieder der partijen bevoegd om dat geschil bij uitsluiting te laten beslechten door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem.